STM32 ARM THUMB指令机器码表

作者:fly 发布于:2014-4-1 17:52 分类:嵌入式

v is immed_value
n is Rn
m is Rm
s is Rs
r is register_list
c is condition

表一:按指令字母升序排列
0100 0001 01mm mddd -- ADC Rd,Rm
0001 110v vvnn nddd -- ADD Rd,Rn,#immed_3
0011 0ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,#immed_8
0001 100m mmnn nddd -- ADD Rd,Rn,Rm
0100 0100 hhmm mddd -- ADD Rd,Rm   h1h2,h1 is msb for Rd,h2 is msb for Rm
1010 0ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,PC,#immed_8*4
1010 1ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,SP,#immed_8*4
1011 0000 0vvv vvvv -- ADD SP,#immed_7*4
0100 0000 00mm mddd -- AND Rd,Rm
0001 0vvv vvmm mddd -- ASR Rd,Rm,#immed_5
0100 0001 00ss sddd -- ASR Rd,Rs
1101 cccc vvvv vvvv -- Bcc signed_immed_8
1110 0vvv vvvv vvvv -- B   signed_immed_11
0100 0011 10mm mddd -- BIC Rd,Rm
1011 1110 vvvv vvvv -- BKPT immed_8
111h hvvv vvvv vvvv -- BL(X) immed_11
0100 0111 1hmm mSBZ -- BLX Rm
0100 0111 0Hmm mSBZ -- BX Rm
0100 0010 11mm mnnn -- CMN Rn,Rm
0010 1nnn vvvv vvvv -- CMP Rn,#immed_8
0100 0010 10mm mnnn -- CMP Rn,Rm
0100 0101 hhmm mnnn -- CMP Rn,Rm
0100 0000 01mm mddd -- EOR Rd,Rm
1100 1nnn rrrr rrrr -- LDMIA Rn!,reg_list
0110 1vvv vvnn nddd -- LDR Rd,[Rn+#immed_5*4]
0101 100m mmnn nddd -- LDR Rd,[Rn,Rm]
0100 1ddd vvvv vvvv -- LDR Rd,[PC+#immed_5*4]
1001 1ddd vvvv vvvv -- LDR Rd,[SP,#immed_8*4]
0111 1vvv vvnn nmmm -- LDRB Rd,[Rn,#immed_5*4]
0101 110m mmnn nddd -- LDRV Rd,[Rn,Rm]
1000 1vvv vvnn nddd -- LDRH Rd,[Rn,#immed_5*2]
0101 101m mmnn nddd -- LDRH Rd,[Rn,Rm]
0101 011m mmnn nddd -- LDRSB Rd,[Rn,Rm]
0101 111m mmnn nddd -- LDRSH Rd,[Rn,Rm]
0000 0vvv vvmm mnnn -- LSL Rd,Rm,#immed_5
0100 0000 10ss sddd -- LSL Rd,Rs
0000 1vvv vvmm mddd -- LSR Rd,Rm,#immed_5
0100 0000 11ss sddd -- LSR Rd,Rs
0010 0ddd vvvv vvvv -- MOV Rd,#immed_8
0001 1100 00nn nddd -- MOV Rd,Rn
0100 0110 hhmm mddd -- MOV Rd,Rm
0100 0011 01mm mddd -- MUL Rd,Rm
0100 0011 11mm mddd -- MVN Rd,Rm
0100 0010 01mm mddd -- NEG Rd,Rm
0100 0011 00mm mddd -- ORR Rd,Rm
1011 110R rrrr rrrr -- POP reg_list
1011 010R rrrr rrrr -- PUSH reg_list
0100 0001 11ss sddd -- ROR Rd,Rs
0100 0001 10mm mddd -- SBC Rd,Rm
1100 0nnn rrrr rrrr -- STMIA Rn!,reg_list
0110 0vvv vvnn nddd -- STR Rd,[Rn,#immed_5*4]
0101 000m mmnn nddd -- STR Rd,[Rn,Rm]
1001 0ddd vvvv vvvv -- STR Rd,[SP,#immed_8*4]
0111 0vvv vvnn nddd -- STRB Rd,[Rn,#immed_5]
0101 010m mmnn nddd -- STRB Rd,[Rn,Rm]
1000 0vvv vvnn nddd -- STRH Rd,[Rn,#immed_5*2]
0101 001m mmnn nddd -- STRH Rd,[Rn,Rm]
0001 111v vvnn nddd -- SUB Rd,Rn,#immed_3
0011 1ddd vvvv vvvv -- SUB Rd,#immed_8
0001 101m mmnn nddd -- SUB Rd,Rn,Rm
1011 0000 1vvv vvvv -- SUB Sp,#immed_7*4
1101 1111 vvvv vvvv -- SWI immed_8
0100 0010 00mm mnnn -- TST Rn,Rm

表二:按指令机器码升序排列
0000 0vvv vvmm mnnn -- LSL Rd,Rm,#immed_5
0000 1vvv vvmm mddd -- LSR Rd,Rm,#immed_5
0001 0vvv vvmm mddd -- ASR Rd,Rm,#immed_5
0001 100m mmnn nddd -- ADD Rd,Rn,Rm
0001 101m mmnn nddd -- SUB Rd,Rn,Rm
0001 110v vvnn nddd -- ADD Rd,Rn,#immed_3
0001 111v vvnn nddd -- SUB Rd,Rn,#immed_3
0001 1100 00nn nddd -- MOV Rd,Rn
0010 0ddd vvvv vvvv -- MOV Rd,#immed_8
0010 1nnn vvvv vvvv -- CMP Rn,#immed_8
0011 0ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,#immed_8
0011 1ddd vvvv vvvv -- SUB Rd,#immed_8
0100 0000 00mm mddd -- AND Rd,Rm
0100 0000 01mm mddd -- EOR Rd,Rm
0100 0000 10ss sddd -- LSL Rd,Rs
0100 0000 11ss sddd -- LSR Rd,Rs
0100 0001 00ss sddd -- ASR Rd,Rs
0100 0001 01mm mddd -- ADC Rd,Rm
0100 0001 10mm mddd -- SBC Rd,Rm
0100 0001 11ss sddd -- ROR Rd,Rs
0100 0010 00mm mnnn -- TST Rn,Rm
0100 0010 01mm mddd -- NEG Rd,Rm
0100 0011 00mm mddd -- ORR Rd,Rm
0100 0010 10mm mnnn -- CMP Rn,Rm
0100 0010 11mm mnnn -- CMN Rn,Rm
0100 0011 01mm mddd -- MUL Rd,Rm
0100 0011 10mm mddd -- BIC Rd,Rm
0100 0011 11mm mddd -- MVN Rd,Rm
0100 0100 hhmm mddd -- ADD Rd,Rm   h1h2,h1 is msb for Rd,h2 is msb for Rm
0100 0101 hhmm mnnn -- CMP Rn,Rm
0100 0110 hhmm mddd -- MOV Rd,Rm
0100 0111 0Hmm mSBZ -- BX Rm
0100 0111 1hmm mSBZ -- BLX Rm
0100 1ddd vvvv vvvv -- LDR Rd,[PC+#immed_5*4]
0101 000m mmnn nddd -- STR Rd,[Rn,Rm]
0101 001m mmnn nddd -- STRH Rd,[Rn,Rm]
0101 010m mmnn nddd -- STRB Rd,[Rn,Rm]
0101 011m mmnn nddd -- LDRSB Rd,[Rn,Rm]
0101 100m mmnn nddd -- LDR Rd,[Rn,Rm]
0101 101m mmnn nddd -- LDRH Rd,[Rn,Rm]
0101 110m mmnn nddd -- LDRV Rd,[Rn,Rm]
0101 111m mmnn nddd -- LDRSH Rd,[Rn,Rm]
0110 0vvv vvnn nddd -- STR Rd,[Rn,#immed_5*4]
0110 1vvv vvnn nddd -- LDR Rd,[Rn+#immed_5*4]
0111 1vvv vvnn nmmm -- LDRB Rd,[Rn,#immed_5*4]
0111 0vvv vvnn nddd -- STRB Rd,[Rn,#immed_5]
1000 0vvv vvnn nddd -- STRH Rd,[Rn,#immed_5*2]
1000 1vvv vvnn nddd -- LDRH Rd,[Rn,#immed_5*2]
1001 0ddd vvvv vvvv -- STR Rd,[SP,#immed_8*4]
1001 1ddd vvvv vvvv -- LDR Rd,[SP,#immed_8*4]
1010 0ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,PC,#immed_8*4
1010 1ddd vvvv vvvv -- ADD Rd,SP,#immed_8*4
1011 0000 0vvv vvvv -- ADD SP,#immed_7*4
1011 0000 1vvv vvvv -- SUB Sp,#immed_7*4
1011 010R rrrr rrrr -- PUSH reg_list
1011 110R rrrr rrrr -- POP reg_list
1011 1110 vvvv vvvv -- BKPT immed_8
1100 0nnn rrrr rrrr -- STMIA Rn!,reg_list
1100 1nnn rrrr rrrr -- LDMIA Rn!,reg_list
1101 cccc vvvv vvvv -- Bcc signed_immed_8
1101 1111 vvvv vvvv -- SWI immed_8
1110 0vvv vvvv vvvv -- B   signed_immed_11
111h hvvv vvvv vvvv -- BL(X) immed_11

发表评论:

 
Powered by emlog sitemap