qt界面窗口旋转90度显示

作者:fly 发布于:2016-8-9 9:07 分类:Linux

【1、与qt程序显示文字大小有关的两项】

export QWS_DISPLAY=LinuxFB:mmWidth200:mmHeight100:0   //输出设备为Linux framebuffer,尺寸定义(尺寸定义与文字大小有直接关系)

export QWS_SIZE=480x272   //屏幕大小

【2、屏幕旋转】

export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot90    //旋转90 可以旋转0、90、180、270

想让qt支持旋转,在编译嵌入式qt库(如qte生成的Lib)的时候要加上-qt-gfx-transformed选项(有些文章说要加上-qt-gfx-transformed  -qt-gfx-linuxfb)

【3、举一反三:在屏幕旋转的同时保持文字大小】

export QWS_DISPLAY=Transformed:Rot90:LinuxFB:mmWidth200:mmHeight100:0

【4、用-display参数来代替以上export的变量】

假如将运行的程序是qtdemo

qtdemo -qws  -display "LinuxFB:mmWidth200:mmHeight100:0"

qtdemo -qws  -display "Transformed:Rot90"

qtdemo -qws  -display "Transformed:Rot90:LinuxFB:mmWidth200:mmHeight100:0"

转自http://blog.sina.com.cn/s/blog_640531380100udhj.html

发表评论:

 
Powered by emlog sitemap